کارگاه فرش بافی مددجوی کمیته امداد البرز

تار و پود هایی برای زندگی

گزارش خبری صداوسیما از کارآفرینی بانوی البرزی با وامهای اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی (ره)