مقایسه ماشین های آمریکایی و آلمانی

دو کشور آمریکا و آلمان از همان اول با هم رقیب بوده اند و هر سال سعی کرده کردند که خودرویی با متد روز دنیا تولید کنند تا شما بتوانید از رانندگی لذت ببرید و امنیت بیشتری داشته باشید.
شما خودرو سازی آمریکا رو ترجیح میدین یا آلمان؟

https://mashinplus.com/