شرایط ثبت نام داوطلبان برای انتخابات شورا‌های اسلامی روستا

اعلام و نحوه شرایط ثبت نام داوطلبان برای انتخابات شورا‌های اسلامی روستا