شبکه گستران مهر حامد| دزدگیر دود زا

شرکت فنی مهندسی شبکه گستران مهر حامد اولین تولید کننده سیستم دودزا ومه ساز امنیتی وسیستم آسانسوری هیدرولیک و ویترین آسانسوری هیدرولیک در استان سمنان وتهران
با بیش از 10 نماینده فعال درکانشهرها و مرکز استان ها