اگزاست فن قارچی چیست؟

نحوه کارکرد فن سانتریفیوژ
https://dama-goostar.ir/fa/news/4/
پروانه سانتریفیوژ یا گریز از مرکز با چرخش حول محور یاتاقان تحت گشتاور موتور سبب جارو کردن هوا می شود. این تماس پره ها با هوا سبب ایجاد فشار منفی و مثبت، در نتیجه سبب جابجایی هوا میگردد. فن سانتریفیوژ با گردش حول این محور سبب ایجاد نیروی گریز از مرکز می‌شود.

این نیروی گریز از مرکز سبب پرتاب شدن یا مکش شدن هوا به سمت خروجی فن می شود. به هر میزان سرعت چرخش پروانه بیشتر باشد میزان فشار اکسترنال فن و همچنین میزان حجم هوای جابجا شده نیز بیشتر خواهد بود. بسیاری از فن های سانتریفیوژ را به منظور افزایش کارایی و ایجاد فشار بیشتر با موتورهای 1450 دور و 2900 دور کوپل می کنند.