فاجعه در اسپانیا؛ آتشفشان لاپالما همچنان خانه‌ها را خاکستر می‌کند

آتشفشان لاپالما همچنان خانه‌ها را خاکستر می‌کند