ربات چهار چرخی که می‌تواند به طور خودکار از موانع بگذرد

محققان ربات خودرانی ساخته‌اند که می‌تواند با اسکن محیط اطراف، موانع را تشخیص دهد و از آنها بگذرد.