.مخزن پلی اتیلن.

هرگز مخزن پلی اتیلن پر شده جابجا نشود،همیشه درون و بیرون مخزن تمیز نگه داشته شود،درب مخزن باز گذاشته نشود،مخزن دور از آتش و اجسام داغ نگه داشته شود واز برخورد اجسام تیز با مخزن خودداری شود.