مخزن پلی اتیلن
مخزن پلی اتیلن
هرگز مخزن پلی اتیلن پر شده جابجا نشود،همیشه درون و بیرون مخزن تمیز نگه داشته شود،درب مخزن باز گذاشته نشود،مخزن دور از آتش و اجسام داغ نگه داشته شود واز برخورد اجسام تیز با مخزن خودداری شود.

ویدئوهای کانال