مشخصات کلی راه آهن خواف - هرات

خط راه آهن خواف تا ایستگاه روزنک در افغانستان به طول ۱۴۰ کیلومتر و با سرمایه گذاری هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ساخته شده است. عملیات احداث راه آهن خواف – هرات به طول ۲۲۵ کیلومتر شامل چهار قطعه است که دو قطعه در ایران و یک قطعه در افغانستان به هزینه ایران و با هدف کمک به توسعه کشور افغانستان احداث شده است.