داستان_روز "سنگ زن خردمند"

کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح".

" خردمندان هیچگاه گنجشان را پنهان نمی کنند، آنان آگاهند که هرگاه ببخشند، داراییشان بیشتر است".

???????? با صدای : ایمان اصفهانی