سفری سبز ، با قطار ، از " پل سفید " ، تا " قائمشهر ".

یکی از سرسبزترین مسیرهای ریلی ایران ،
مسیر خطّ آهن قائمشهر ، در استان مازندران است .
در این فیلم ، سفری سبز ، از " پل سفید " ،
واقع در سوادکوه مازندران ، تا قائمشهر را ،
با قطار ؛ شاهد خواهید بود .