داک لولر یا همسطح کننده هیدرولیکی چطور کار می کند؟

در ابتدا داک یا اسکله توسط جک هیدرولیکی بالا می رود و وقتی که به بالاترین کورس خود رسید با استفاده از جک هیدرولیکی کو چک باله یا لیب ( lip ) باز می شود. سپس داک به سمت پایین حرکت می کند این حرکت تا رسیدن به کف کامیون ادامه دارد. بعد از بارگیری جهت استقرار دوباره همسطح کننده یا داک لولر به موقعیت قبلی خود باید مراحل قبلی برعکس طی کند.
جهت اطلاعات بیشتر به سایت داک لولر شرکت ژیار صنعت ماهور مراجعه کنید.
https://dockleveler.ir/dock-leveler/