حقانی09380039391_مجری و طراح زیباترین ایده سقف متحرک رستوران_سیستم برقی کافه رستوران عربی

شرکت سازه چادری غشا مجری وطراح ایده های نوین سایبان چادری جهت هرنوع کاربری با پوشش غشا پیش تنیده دارای الیاف پلی استر با رویه pvcدارای الیاف پلی استر با رویه pvcو مواد انتی uvمیباشد ازجمله کاربریها سقف متحرک 200 مترمربعی بام رستوران,سایبان متحرک باغ رستوران 500 مترمربعی,سقف متحرک بوستان باغ کتاب به مساحت 250 مترمربع,تراس کافه رستوران عربی به مساحت 64 مترمربع, فودکورت کافه رستوران عربی به مساحت 113 مترمربع و... میتوان برشمرد.