توضیحات همراه با اجزا ، سیستم خنک کننده متحرک.

درک اجزای سیستم خنک کننده ، بخار بیش از حد گرم شده و خنک کننده با انیمیشن.

تاسیسات سردخانه