ای گوزوم عالم ایسانلیغا محرمسن اگر ساکیت اول مجلیس میخانه ده آدم سن اگر (علی آقا واحد)

ای گوزوم عالم ایسانلیغا محرمسن اگر
ساکیت اول مجلیس میخانه ده آدم سن اگر
(علی آقا واحد)