محاسبات سریع و ذهنی ؛ به توان دو رسوندن اعداد با یکان پنج

سید سعید زرکامی/ فارغ التحصیل ممتاز دانشگاه علم و صنعت رشته مهندسی مواد نانو/ دبیر ریاضیات و محاسبات دبیرستان نمونه دولتی دکتر حسابی و جعفری اسلامی https://www.instagram.com/saeed.zarkami ۰۹۱۰۴۹۷۳۰۷۸