انرژی مثبت و مثبت اندیشی از دیدگاه دکتر فریبا علومی یزدی

برای موفقیت و کامیابی در هنر گویندگی و مجریگری باید خوشبین و مثبت اندیش باشیم و خلاصه این مبحث از زبان استاد فریبا علومی یزدی در مدرسه سخن تدریس شده است.
جهت ارتباط با مدرسه سخن 88192019 سایت سخنوری و اینستاگرام مدرسه سخن