بافت دستکش بدون انگشت

مرحله اول:
بسته به نازک یا ضخیم بودن کاموا بین ۴۰ تا ۵۰ دانه سر می‌اندازیم. (تعداد دانه ها زوج باشد.)

مرحله دوم:
به اندازه چند سانت کشباف میبافیم (میتوانیم همه را کشباف ببافیم). تا جایی که میخواهیم بلندی اندازه ساق دست باشد بافت را ادامه می‌دهیم. می‌توان ساده کشباف یا هر طرح دلخواه را روی بافت اجرا کرد.

مرحله سوم:
وقتی به بلندی مورد نظر برای ساق دست رسید. باید برای انگشت شست دانه اضافه کنیم. دانه‌ها را فقط در رج رفت اضافه می کنیم. به این صورت که تعداد دانه ها را نصف می‌کنیم تا ۲ دانه در وسط بماند، یعنی اگر ۴۰ دانه سر انداخته ایم می‌شود دانه ۲۰ و ۲۱٫ قبل این دو دانه یکی و بعد آنها یکی دانه اضافه میکنیم.

مرحله چهارم:
در رج برگشت دانه اضافه نمکنیم، در رج رفت حال ۴ دانه در وسط داریم، قبل آن ها یکی و بعد آنها یکی دیگر دانه اضافه می‌کنیم.

مرحله پنجم:
به همین ترتیب در رج های رفت، قبل و بعد دانه هایی که در وسط داریم، دانه اضافه می کنیم تا تعداد این دانه ها به ۱۶ برسد. (اگر کاموا شما ضخیم تر است تعداد کمتر از ۱۶ می‌شود، دور شست اندازه بگیرید.)

مرحله ششم:
حال دانه های وسط را جدا نگه داشته و بقیه را میبافیم.

مرحله هشتم:
بافت را تا جایی که می‌خواهیم بلندی دستکش تا روی انگشت‌ها باشد ادامه می‌دهیم و کور می کنیم. دانه‌هایی را هم که جدا کرده بودیم به اندازه بلندی انگشت شست ادامه داده و کور میکنیم. (اگر دستکش را ساده بافی کرده اید بهتر است بالای آن را به اندازه نیم تا یک سانت کشباف ببافید.)

مرحله نهم:
کار به صورت شکل خواهد شد.

مرحله دهم:
دوطرف را به هم می دوزیم، همینطور دو طرف انگشت شست را.