وسایل تمیز کردن خانه و اتومبیل خود را که احتمالاً از آنها مطلع نبودید

وسایل تمیز کردن خانه و اتومبیل خود را که احتمالاً از آنها مطلع نبودید.