پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی - در حجم 102 صفحه فایل ورد

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی - در حجم 102 صفحه فایل ورد
فهرست مطالب پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی:
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
1-2) عنوان و موضوع تحقيق
1-3) بيان مسئله
1-4) اهميت و ضرورت تحقيق
1-5) اهداف تحقيق
1-7) مدل تحقيق
1-8) سؤال اصلي و فرضيه‌هاي تحقيق
1-9) تعاريف عملياتي متغيرها و واژه‌هاي كليدي
1-10) روش تحقيق
1-11) قلمرو تحقيق
1-11-1) قلمرو زماني تحقيق
1-11-2) قلمرو موضوعي تحقيق
1-12) جامعه و نمونة آماري تحقيق
فصل دوم: بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه
2-2) مديريت دانش
2-2-1) تاريخچه و سير تكامل مديريت دانش
2-2-2) تعاريف و مفاهيم مديريت دانش
2-2-3) اصول و راهبردهاي استراتژيك مديريت دانش
2-2-4) مديريت دانش در مقابل مديريت اطلاعات
2-2-5) مديريت دانش بعنوان يك ابزار استراتژيك تجاري
2-2-6) پله‌هاي دانش در سازمان و چرخة تكميل آن
2-2-7) خلق دانش
2-2-8) اجرا و يا بكارگيري مديريت دانش در سطوح سازماني
2-2-10) راندمان مديريت دانش
2-2-11) اهميت نياز به مديريت دانش براي دولت و سازمانهاي دولتي
2-2-12) مديريت دانش به عنوان كليد استراتژيك در بخش دولتي
2-2-14) فرايند شكل‌گيري و بسترسازي مديريت دانش در سازمان
2-3) عملكرد سازماني
2-3-1) تعاريف و مفاهيم عملكرد سازماني
2-3-2) مرزهاي عملكرد سازماني
2-3-3) اهداف و رويكردهاي عملكرد سازماني
2-3-4) الگوي سنجش عملكرد و مديريت عملكرد سازماني
2-3-5) اجراي برنامه‌هاي بهبود عملكرد در راستاي مديريت عملكرد
2-3-6) جهاني شدن و توسعة فنآوري اطلاعات الزامي براي بهبود عملكرد سازماني
2-3-7) ضرورتهاي بهبود عملكرد براي سازمانها
2-3-8) نقش هدفگذاري در ارتقاء و بهبود عملكرد سازماني
2-3-10) شاخصها و مؤلفه‌هاي اندازه‌گيري عملكرد سازماني
2-3-11) ضرورت، اهميت و فرايند ارزيابي عملكرد سازماني
2-3-12) موانع و نارسائيهاي بهبود عملكرد سازماني
2-3-13) اصول و اركان عملكرد سازماني
2-4) پــيشينه تحقيق
2-4-1) تحقيقات داخلي
2-4-2) تحقيقات خارجي
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه
3-2) روش تحقيق
3-3) جامعة آماري
3-4) حجم نمونه و روش اندازه‌گيري
3-5) ابزار جمع‌آوري اطلاعات
3-6) روائي و پايائي ابزار سنجش
3 ـ 7) روش تجزيه و تحليل داده‌ها
فصل چهارم: تجزیه داده ها
4-1) مقدمه
4-2) توصـيف آماري سؤالات توصيفي پرسشنامه
4-3) توصـيف آماري متغيرهاي تحقيق
4-4) آزمون كولموگوروف- اسميرنوف (K - S) براي تعيين طبيعي بودن توزيع نمرات
4-5) تجـزيه و تحليل استنباطي داده‌هاي آماري (آزمون فرضيه‌هاي تحقيق)
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه
5-2) نتيجه‌گيري
5-3) پيشنهادها
5-3-1) در تحقيق حاضر پيشنهادها به دو منظور ارائه مي‌گردد
5-3-2) پيشنهاداتي براي محققان آتي
فاقد منابع
جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
https://bit.ly/2QW31AO