کرگیری از دیوار بتنی به ضخامت ۴۰ سانتیمتر

پروژه انتقال آب ارس / ایستگاه پمپاژ آب
کارفرما : شرکت سگال آذر
کرگیری از دیوار بتن مسلح به ضخامت ۴۰ سانتیمتر جهت هدایت کابل های تاسیساتی از میان دیوار
https://www.instagram.com/tabriz_core_cut/