توربین های بادی فراساحلی

در راستای بهبود توربین های بادی فراساحلی در انگلستان، صندوق سرمایه گذاری دولتی حدود 1 میلیارد پوند سرمایه گذاری می کند. در حال حاضر ظرفیت توربین های بادی در این کشور 3.6 گیگا وات است.