ویدئو ساخت و ساز در منطقه 22 | پروژه خرازی سپاه

این پروژه دارای 44 برج و 8030 واحد است و در تقاطع اردستانی همت قرار دارد. دارای تعاونی مسکن های آماد، هوافضا، رزمنده، لشگر 27 (پارس کاشانه)
نیروی زمینی (حفاظت بسیج لشکر10 و انرژی هسته ای و ستاد کل) می باشد.
ردیف جلو دارای 29 طبقه و ردیف های آخر 25 طبقه می باشد.
ردیف جلو پروژه آماد پشتیبانی ،آماد دوکوهه ، نیرو قدس ، هوا فضا و ستاد کل می باشد.و در ردیف آخر پروژه لشکر 27 قرار دارد
پروزه های نیروی زمینی، رزمنده، و تعاونی مسکن های لشکر در ردیف های وسط قرار دارند.
مساحت کل پروژه 38 هکتار می باشد که 8030 واحد آن بدین صورت تفکیک می شود:

تعاونی ستاد کل: 240 واحد
تعاونی مسکن زمینی: 1100 واحد
تعاونی آماد پشتیبانی: 2776 واحد
تعاونی مسکن هوا فضا: 810 واحد
تعاونی رزمنده: 2400 واحد
تعاونی لشگر 27: 1180 واحد
https://diyar22.com/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87/