فعالیت حداقلی بانک ‌ها در حین اجرای محدودیت‌ ها

رئیسی معاون وزیر بهداشت گفت: بانک‌ها با حضور حداقلی کارکنان و رعایت پروتکل‌ها در زمان اجرای محدودیت‌ها می‌توانند به فعالیت ادامه دهند. مردم کار‌های عقب افتاده بانکی و اداری خود را به روز‌های تعطیل موکول نکنند.