کارآفرین؛ مهندس رضا صالح زاده_ دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی برق (قدرت) موسسه آموزش عالی پویش

کارآفرین و مدیر شرکت صالح نیرو

*طراح ، مشاور و مجری کلیه پروژه های برق رسانی
*احداث و بهینه سازی خطوط توزیع هوایی
*احداث سویس و نگهداری انواع پست های توزیع هوایی و زمینی
*احداث برج های نوری، روشنایی پارک ها و فضای سبز
*احداث کلیه سیستم های اتصال زمین و ارتینگ