پروستاتیت چیست؟

انواع مختلف پروستاتیت علل متفاوتی دارد. عوامل خطر برای سندرم درد مزمن لگن (CPPS) شایع ترین نوع مشخص نیست. عوامل احتمالی CPPS عبارتند از :

بیماری های خود ایمنی.
اسپاسم عضلات کف لگن.
فشار.

علل احتمالی اشکال باکتریایی پروستاتیت عبارتند از:

عفونت مثانه یا سنگ مثانه.
جراحی یا نمونه برداری که نیاز به استفاده از کاتتر ادراری دارد.
سنگ های پروستات
عدم تخلیه کامل مثانه
عفونت های ادراری
https://sabzcell.com/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%aa/