..پکیج تصفیه فاضلاب

پکيج تصفیه فاضلاب شامل واحدهای آشغالگيری، تصفيه بيولوژيکی با رشد معلق، گندزدايی با کلر و نگهداری لجن می باشد. جريان فاضلاب در ابتدا از آشغالگيری عبور می کند تا ذرات درشت حذف گردند. سپس وارد تانک هوادهی گسترده (ممتد) می باشد.