کنکورشیمی با استاد محصص: بررسی عدد اکسایشی بخش دوم

در این ویدئو ضمن تکمیل قوانین اعداد اکسایشی به بررسی اجمالی ولی کاملی از لیست آنیون ها و کاتیون ها پرداخته و در انتها با حل یک تمرین نمونه اعداد اکسایشی کسری نیز آموزش داده میشود.