بانک نمونه سوالات گلدوزی دستی

لینک دانلود
http://bit.ly/33uILgr

برای دریافت تمامی نمونه سوالات بر روی لینک بالا کلیک کنید

قسمتی از سوالات:

) برای اینکه درهنگام سوزن دوزی دچار بریدگی انگشتان نشویم چه باید کرد؟

۱-از قیچی برای قطع کردن نخ استفاده کنیم

۲- برای قطع کردن نخ از قیچی و از بستن نخ دور انگشتان و اعمال نیرو برای پاره کردن نخ بپرهیزید ☑

۳- از انگشتانه استفاده کنیم

۴- از قیچی و انگشتانه استفاده کینم) بیشتر در حاشیه گلدوزی های تزئینی و کاربردی استفاده می شود.

۱- ژور دوزی ☑

۲- شبکه دوزی

۳- ستاره دوزی

۴- شماره دوزی) این دوخت از گذشته برای تزئین حاشیه انجام می شده است.

۱- شبک دوزی

۲- ژور دوزی ☑

۳- شماره دوزی

۴- ستاره دوزی) از ژور دوزی بیشتر برای چه سمت از گلدوزیهای انجام می شود.

۱- در قسمت طرح اصلی گلدوزی

۲- برای برگهایی گلدوزی

۳- حلشیه گلدوزی ☑

۴- وسط گلدوزیها) هر چه نمره سوزن……باشد سوزن……..است.

۱- ظریفتر / درشتر ☑

۲- درشتر / ظریفتر

۳- ظریفتر / ظریفتر

۴- درشتر / درشتر