پنجره شهر - پنجره و شیشه اورسایز

انتقال پنجره و شیشه اور سایز به طبقه 12 با جرثقیل
09113180030 - 09113180040
برای مطالعه بیشتر درباره انواع شیشه و کاربرد آن در صنعت ساختمان به لینک زیر مراجعه کنید:
https://panjereshahr.com/types-of-glass-and-its-application/