چه فروشگاه‌هایی در ایام دوهفته‌ای قرنطینه مجاز به فعالیت هستند؟

دبیرکل اتاق اصناف با حضور در شبکه خبر درخصوص فروشگاه‌های مجاز به فعالیت در ایام دوهفته‌ای قرنطینه توضیحاتی را ارائه کرد.