بررسی اثر سویه های منتخب باکتری خانواده سودوموناس بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم زمستانه در منطقه بجنورد

بررسی اثر سویه های منتخب باکتری خانواده سودوموناس بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم زمستانه در منطقه بجنورد---
https://download-thesis.com/product/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%b3%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af/