چطوری به ابروها جهت بدیم و مرتبش کنیم؟

چطوری به ابروها جهت بدیم و مرتبش کنیم؟