محدودیت‌های تردد از ساعت ۱۸ در سه محور اصلی پایتخت اعمال می‌شود

محدودیت‌های تردد از ساعت ۱۸