سه کشته و چند مجروح در اتصال میله آهنی پرچم به برق فشار قوی

سه کشته و چند مجروح در اتصال میله آهنی پرچم به برق فشار قوی در باسمنج از شهر‌های اطراف تبریز. زمان وقوع این حادثه نامعلوم است.