کاهش مصرف گاز با دودکش دوجداره آلومینیومی پکیج بوتان

نمایندگی بوتان 09175956590 - www.radiator-package.com
در دودکش های دوجداره، همزمان با ورود اکسیژن لازم برای دستگاه از لوله بیرونی، گازهای سمی حاصل از اشتعال مانند مونوکسید کربن از لوله میانی خارج می شوند.
در این نوع دودکش ها به دلیل وجود جریان در اطراف دیواره داغ لوله میانی، دمای هوای ورودی به دستگاه افزایش یافته، موجب اشتعال بهتر گاز و افزایش راندمان می شود. راندمان بالاتر در محصول گاز سوز، کاهش مصرف گاز و در نتیجه کاهش تولید گازهای گلخانه ای را در پی دارد.