ایجاد یک مرکز لجستیک مدرن

با ارتفاع 17 متر ، یکی از مرتفع ترین انبارهای راهرو باریک در تمام زاکسن و تورینگن در هارتمانسدورف در نزدیکی کمنیتس ساخته شد.
ساخت سردخانه