پایان نامه با موضوع:تعیین محل بهینه DG با در نظر گیری شاخصهای قابلیت اطمینان به روش PSO...

لینک دانلود و جزییات بیشتر:
https://sabzfile.com/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-dg-%d8%a8%d8%a7/