اظهارات متناقض طبری در مرحله تحقیقات

طبری در مرحله مقدماتی تحقیقات: اصلا مبایعه نامه ای وجود ندارد! طبری پس از مشخص شدن واقعیت: اشتباه کردم.