محمدی: جای خالی یک عادل در فوتبال ما وحشتناک است

محمدی: جای خالی یک عادل در فوتبال ما وحشتناک محسوس است