شناسایی فردی که ۶۰۰ واحد مسکونی دارد

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیئت دولت: یک و نیم میلیون مالک، بیش از یک واحد مسکونی دارند.