اصول تهیه نقشه با پهپاد

در این ویدئو کاربردها و اصول تهیه نقشه با پهپاد، تفاوت ها با نقشه برداری زمینی و روش های پردازش تصاویر اخذ شده توضیح داده می شود. برای اخذ اطلاعات و اموزش های بیشتر به سایت ما به آدرس http://maan.ir مراجعه بفرمایید.