ضدعفونی حوضچه پرورش ماهی

غذای دریایی جزو غذاهای لذیذ و پر طرفدار می باشند. بنابراین پرورش آبزیان صنعتی بسیار مهم به شمار می رود. به دلیل انتقال بیماری بین حوضچه های مختلف، صاحبان فارم های پرورش آبزیان، ضدعفونی را امری ضروری می دانند. باکتری های گرم مثبت (استریپتوکوکوس، استافیلوکوکوس و ...)، باکتری های گرم منفی(آئروموناس هایدروفیلا، ویبریوآنگوئیلاروم)، قارچ، انگل و ... شایع ترین عوامل بیماری زا در فارم ها هستند.
ضدعفونی حوضچه های پرورش ماهی باید توسط ضدعفونی کننده های اختصاصی انجام شود. این ضدعفونی کننده ها نباید برای سلامت انسان و حیوان خطرساز باشند.
آرال شیمی ضدعفونی کننده سطح بالا و دوستدار محیط زیست را در این راستا معرفی می کند. اکسیدین پرورش آبزیان انواع باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، قارچ ها و ... را از بین می برد و سلامت فارم را تضمین می کند. www.aralshimi.com