داستان_روز "همه رویا دارند"

????#داستان_روز "همه رویا دارند"
????کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح
????"رویا داشتن به معنای دیوانه بودن نیست. وقتی قدمی بردارید خواهید دید که چیزی اتفاق می افتد"
???????? با صدای: معصومه عزیزمحمدی