چگونگی محاسبات متراژ سوله - 22220266-021

یکی از مراحل بسیار مهم که تمام کارفرمایان می بایست پیش از تصمیم به سفارش ساخت سوله از آن عبور نمایند، محاسبات متراژ سوله است. بدیهی است ابتدا باید نیازسنجی درستی از صنعتی که قرار است در سوله مستقر شود به عمل آید و این مهم، جز از طریق تعامل مثبت میان کارفرما و شرکت سوله سازی میسر نخواهد شد. بانک سوله ایران به عنوان یک شرکت پیشرو در ساخت انواع سوله، رویه سیستماتیک مشخصی برای این منظور دارد که بر اجرای آن تأکید خاصی می شود.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%98-%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87/