دستگیری سارق به عنف با پنجاه مورد سرقت در تهران و البرز

دستگیری سارق به عنف با ۵۰مورد سرقت در تهران و البرز