کامل ترین آموزش همبندی ساختمان (نظارت، اجرا، تست)

در این مجموعه سعی شده با جمع بندی تمامی منابع قابل استناد در بحث همبندی اصلی ساختمان و همچنین دستورالعمل های اجرایی در این زمینه یک مجموعه کامل و کاربردی جهت همبندی اصلی ارائه شود.
این مجموعه شامل تمامی تصاویر و ویدیوهایی می باشد که برای اجرای همبندی و همچنین نظارت بر اجرای همبندی مورد استفاده قرار می گیرد.
جهت دریافت به آدرس زیر مراجعه کنید.
http://e-asplus.ir/hmb3100akn