برنامه ای بنویسید که شماره دانشجویی تعدادی از دانشجویان را از ورودی خوانده و در آرایه ای ذخیره کند. سپس با خواندن یک شماره دانشجویی، آن را

[برای دانلود لطفا اینجا کلیک کنید](http://cutt.us/Glq6m)