اعلام جزییات نخستین حراج الکترونیکی سازمان اموال تملیکی

جزییات نخستین حراج الکترونیکی سازمان اموال تملیکی